Aktivnosti u projektu

Aktivnosti i njihov redosled izvršenja prema ugovoru u projektu ENABO - Explore Nature Across Borders.

Aktivnosti u projektu

1. Pripreme projekta2. Aktivnosti upravljanja3. Tehnička pomoć

- Priprema tenderske dokumentacije
- Dizajn štampanih materijala
- Realizacija projekta / izveštavanje
- Prevođenje i tumačenje

4. Studije i tehnička
dokumentacija razvoja

- Putevi
- Zgrade
- Kulturno nasleđe
- Turistički putevi
- Upravljanje otpadom i zaštita životne sredine

5. Nabavka vozila i robe

- Vozila
- IT oprema
- Signalizacija

6. Izgradnja kapaciteta

- Seminar o turističkim mogućnostima
i podizanju svesti
- Trening veština
- Studijska putovanja

7. Informisanje i publikacije

- Otvarajuće konferencije
- Učešće na sajmu turizma
- Marketing (Web sajt projekta,
štampani materijali, marketing medijska kampanja)
- Završne konferencije